Kho dự trữ đang giảm dần, có nguy cơ thúc đẩy cuộc khủng hoảng hàng hóa toàn cầu lan rộng