Sau dầu, khí đốt, than, thế giới đang thiếu hụt nhiên liệu này