Lượng khách phục hồi, các doanh nghiệp ngành hàng không có được hưởng lợi trong quý II?