Nhà môi giới bất động sản số 1 Việt Nam báo lỗ 9 tháng, cắt giảm gần 1.100 nhân sự từ đầu năm