Nhiều công ty chứng khoán đặt kế hoạch kinh doanh năm 2022 thận trọng