PVI, FIR, SSB, PGC, TV3, TKU, CLX, SD1: Thông tin giao dịch lượng lớn cổ phiếu