Có ngân hàng tham gia mua lô trái phiếu bị huỷ bỏ của nhóm Tân Hoàng Minh