Hơn 2.000 tỷ đổ vào chứng khoán Việt Nam trong quý 1 thông qua Fubon ETF và Diamond ETF