Hé lộ kết quả kinh doanh doanh nghiệp dầu khí năm 2023: Trái chiều lợi nhuận