Loạt công ty chứng khoán hạ tỷ lệ cho vay margin với cổ phiếu bất động sản